شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
 • English (English)

نمایشگاه نفت و گاز تهران - 1398

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

نمایشگاه نفت و گاز تهران - 1397

 • 1

  بازدید جناب آقای مهندس بیطرف از غرفه شرکت مهندسی آسیا سیال پارس

 • 2

  بازدید جناب آقای مهندس بیطرف از غرفه شرکت مهندسی آسیا سیال پارس

 • 3

  بازدید جناب آقای مهندس بیطرف از غرفه شرکت مهندسی آسیا سیال پارس

 • 4

  بازدید جناب آقای مهندس بیطرف از غرفه شرکت مهندسی آسیا سیال پارس

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 18

 • 19

 • 20

نمایشگاه نفت و گاز تهران - 1396

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

نمایشگاه نفت و گاز تهران - 1395

 • نمایشگاه نفت و گاز تهران - 1395

 • 2

  بازدید جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از غرفه شرکت مهندسی آسیا سیال پارس

 • 3

  بازدید جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از غرفه شرکت مهندسی آسیا سیال پارس

 • 4

 • 5

 • 6

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 13

نمایشگاه اهواز - آذر ماه 1394

 • AE1

 • AE4

 • AE5

 • AE6

 • AE7

 • AE8

 • AE9

 • AE10

 • AE11

 • AE12

 • AE13

 • AE14

 • AE15

 • AE17

 • AE18

 • AE19

 • AE20

Powered by PARS DATA