شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

کنترل پانل (ESD (Emergency Shut Down Control Panel


آسیا سیال پارس طراح و سازنده کنترل پنل (ESD (Emergency Shut Down Control Panel می باشد. معمولاً در جریان عملیات چاه آزمایی و یا عملیات بهره بردای، در صورت بروز حادثه و یا ایجاد مشکل برای تجهیزات چاه، نیاز به بستن فوری شیرهای اطمینان سرچاهی که با نیروی هیدرولیک عمل میکنند می باشد. کنترل پنل ESD به منظور تامین فشار هیدرولیک برای کنترل دستی و از راه دور شیرهای اطمینان سرچاهی طراحی و ساحته میشوند. Powered by PARS DATA